Във връзка с направените промени в Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (Наредбата), съгласно чл. 13 изплащането на направените разходи по профилактика и рехабилитация ще се извършва чрез електронен обмен на данни от издадените протоколи. За целта с чл. 14 от Наредбата се предвижда използване на програмен продукт, за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на протоколите и представяне на данните в регистъра, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на утвърдени функционални изисквания, структура и формат на данните.

Със Заповед № 1016-40-135/06.02.2020 г. на управителя на НОИ са утвърдени:

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне на данните и изготвяне на справки за издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация

Приложение № 1 - Структура и формат на данните от протокол; Използвани номенклатури; Приложение №2 - Изисквания към контрола на въвежданите данни; Приложение №3 - Списък на проверките, извършвани на данните от издадените протоколи и несъответствията по тях, с които НЕ СЕ ПРИЕМАТ в НОИ.

* XML-схема (XSD) на данните от протокол.

Описание на WEB-услугите на НОИ за контрол и/или подаване на данните от издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация

Активни са WEB-услугите на НОИ: работеща без КЕП - за контрол на данните и работеща с КЕП - за контрол и подаване в НОИ на данните от издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация.

Тест без КЕП, за съответствие с изискванията, на предварително изготвен файл с данни от издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация

Протокол за извършени услуги за профилактика и рехабилитация

 За въпроси и контакти: BENEMPL@NSSI.BG