Във връзка с осигуряване на оперативна съвместимост между Националната здравно-информационна система (НЗИС) и Електронния регистър на болничните листове (ЕРБЛРО), дължината на атрибут Номер на амбулаторен лист за извършен преглед в издаваните болнични листове е променен от 10 на 12 символа. В ЕРБЛРО вече се приемат данни от болнични листове, в които са отразени както 10, така и 12 символа за номер на амболаторен лист.

Със Заповед № 1016-40-114 от 07.02.2022 г. на управителя на НОИ са утвърдени Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им (Изискванията), в сила от 01.03.2022 г. Те се утвърждават и публикуват на Интернет страницата на НОИ на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Публикуваните Изисквания, заедно с Приложенията към тях са предназначени за разработчици на софтуер, използван от органите на медицинската експертиза - лекари, лекари по дентална медицина, ЛКК и лечебните заведения, в който е реализирана функционалност за издаване на болнични листове и/или решения на ЛКК, както и за самите органи на медицинската експертиза, издаващи болнични листове.

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им, в сила от 01.03.2022 г.

Приложения №1а - Описание на структурите и формата на данните и използваните номенклатури.

Приложения №1б - XSD-схеми на подаваните данни за издадени болнични листове и решения на ЛКК по обжалването им.

Приложения №2 - Изисквания към контрола на въвежданите данни, който следва да бъде извършен преди издаването на документите и подаването на данните, в сила от 01.05.2017 г.

Приложения №3 - Описание на WEB-услугите на НОИ за тест и/или подаване на данните от издадени болнични листове и решения на ЛКК, в сила от 01.05.2017 г.

Примерни отговори от уеб-услугите за тест на данни за издадени болнични листове.

Приложения №4 - Списък на проверките, извършвани на данните от издадените болнични листове и несъответствията по тях, с които данните НЕ СЕ ПРИЕМАТ В ЕРБЛРО, в сила от 01.05.2017 г.

Тест за съответствие с Изискванията на файлове с данни от издадени болнични листове и/ или решения по обжалването им, в сила от 01.05.2017 г.

За въпроси и контакти: E-mail: Gpws@nssi.bg


В утвърдените Изисквания, в сила от 01.05.2017 г., са направени промени, които имат за цел формализиране на условията за приемането или неприемането на некоректни данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО) и информирането за тях на външните участници в процеса. За по-ясното разграничаване на промяната в технологичния ред от 01.05.2017 г., е утвърдена нова редакция на основния документ и приложенията към него.

  • В основния документ се акцентира върху правилния ред за работа, така, че да се осъществява контрол и информираност за резултатите от контрола, преди издаване на болничния лист с оглед недопускане на издаване с несъответствия, които в последствие ще са причина да НЕ СЕ приемат данните в ЕРБЛРО и да се наложи анулиране и издаване на нов болничен лист.
  • В Приложения №1а - Описание на структурите и формата на данните и използваните номенклатури и №2 - Изисквания към контрола на въвежданите данни, който следва да бъде извършен преди издаването на документите и подаването на данните, промените не са по същество, а се изразяват в прецизиране и синхронизиране на текстове. НЯМА промяна в структурите на входните данни!
  • Ново само като номерация е Приложение №3 - Описание на WEB-услугите на НОИ за тест и/или подаване на данните от издадени болнични листове и решения на ЛКК, което представлява публикуваните след утвърждаването на изискванията през 2014 г., описания на Уеб-услугите за тестване и подаване на данни в ЕРБЛРО. Те са допълнени във връзка с настоящите изменения в изискванията на контрола и приема на данните от издадените болнични листове.
  • Ново е Приложение №4, което съдържа Списък на проверките, извършвани на данните от издадените болнични листове и несъответствията по тях, с които данните НЕ СЕ ПРИЕМАТ В ЕРБЛРО.