Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание точка І от Решение № 1 по Протокол № 1 от 16 януари 2023 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г., последно изм. и доп., бр. 46 от 2022 г.), открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в процедурата е 15 февруари (сряда) 2023 г.

Покана за участие в процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Задължителни изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2023 г.

Условия, при които Националният осигурителен институт ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2023 г.

Образец на предложение за изпълнение на дейността по профилактика и рехабилитация и указания за подготовката му

Проект на договор