home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Вашето мнение е важно за нас. В рубриката "Анкета" може да оцените качеството на административното обслужване в НОИ.

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

I. ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

1. КАКВИ СА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ЕДНО ЛИЦЕ, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ?

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2020 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)

година на пенсиониране

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2021

61 г. 8 м.

36 г.

64 г. 4 м.

39 г.

2022

61 г. 10 м.

36 г. 2 м.

64 г. 5 м.

39 г. 2 м.

2023

62 г.

36 г. 4 м.

64 г. 6 м.

39 г. 4 м.

2024

62 г. 2 м.

36 г. 6 м.

64 г. 7 м.

39 г. 6 м.

2025

62 г. 4 м.

36 г. 8 м.

64 г. 8 м.

39 г. 8 м.

2026

62 г. 6 м.

36 г. 10 м.

64 г. 9 м.

39 г. 10 м.

2027

62 г. 8 м.

37 г.

64 г. 10 м.

40 г.

2028

62 г. 10 м.

37 г.

64 г. 11 м.

40 г.

2029

63 г.

37 г.

65 г.

40 г.

2030

63 г. 3 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2031

63 г. 6 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2032

63 г. 9 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2033

64 г.

37 г.

65 г.

40 г.

2034

64 г. 3 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2035

64 г. 6 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2036

64 г. 9 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2037

65 г.

37 г.

65 г.

40 г.

В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 01.01.2021 г. преценка правото на пенсия се извършва по условията, показани в следващата таблица.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 3 от КСО)

 

година на

пенсиониране

 

възраст

(жени и мъже)

минимален

действителен

осигурителен стаж

(жени и мъже)

2021

66 г. 8 м.

15 години

2022

66 г. 10 м.

15 години

2023

67 г.

15 години

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за жените и мъжете следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота, съгласно чл. 68, ал. 5 от КСО.

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

В разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от КСО също е заложено изискуемата възраст да се увеличава плавно, като нараства с по два месеца годишно до достигане на 67 години за жените и мъжете през 2023 г.

С разпоредбата на чл. 68а от КСО е създадена възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, имащи изискуемия по чл. 68, ал. 2 от КСО осигурителен стаж, като същите могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата, на които е отпусната пенсия по този ред, нямат право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1, 2, 3 и 4 от КСО. При последващи преизчислявания на пенсията по чл. 68а от КСО, определеният  процент на намаление при отпускането й, не се променя.

2. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ И ЗА КОИ ЛИЦА СЕ ОТНАСЯТ

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица:

 • военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
 • държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;
 • държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;
 • следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г.;
 • държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“;
 • офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“;
 • държавните служители по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”;
 • служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи;
 • служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

От 01.01.2021 г. посочените осигурени лица, придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69 от КСО, следва да отговарят на изискване за възраст и осигурителен стаж по приложената таблица:

 

Година на пенсиониране

Жени и мъже - Право по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО

Жени и мъже - Право по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО

 

 

възраст

стаж специален/общ

възраст

стаж специален

2021

53 г. и 8 м.

18/27

43 г. и 8 м.

15

2022

53 г. и 10 м.

18/27

43 г. и 10 м.

15

2023

54 г.

18/27

44 г.

15

2024

54 г. и 2 м.

18/27

44 г. и 2 м.

15

2025

54 г. и 4 м.

18/27

44 г. и 4 м.

15

2026

54 г. и 6 м.

18/27

44 г. и 6 м.

15

2027

54 г. и 8 м.

18/27

44 г. и 8 м.

15

2028

54 г. и 10 м.

18/27

44 г. и 10 м.

15

2029

55 г.

18/27

45 г.

15

Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършена изискуема възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 01.01.2021 г. - при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, а така също и следователите и младши следователите с положен осигурителен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г., придобиват право на пенсия при навършена изискуема възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 01.01.2021 г. - при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи за времето до 09.08.2016 г. (чл. 69, ал. 2 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при изискваща се възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 01.01.2021 г. - при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по ал. 2 (чл. 69, ал. 3 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Лицата по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 от КСО, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия от 01.01.2021 г. при навършване на възраст 43 години и 8 месеца и 15 години на тези длъжности. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" придобиват право на пенсия от 01.01.2021 г. при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) де