home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

С Решение № 63 от 11.02.2009 г. на директора на ТП на НОИ – София-област е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Обект на поръчката е извършване на абонаментно техническо поддържане на компютърна и офис техника в административната сграда на ТП на НОИ – София-област за срок от една година, съгласно Приложение №1 към Решението на възложителя за откриване на процедурата. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие в процедурата е на стойност 3.00 /три/ лв. без ДДС, платими в брой в касата на ТП на НОИ – София-област и може да бъде закупена до 14.00 часа на 7.04.2009 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 14.00 часа на 20.04.2009 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.04.2009 г. в 10.00 часа. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2009-0010. 

Contacts

Contact center