home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Вашето мнение е важно за нас. В рубриката "Анкета" може да оцените качеството на административното обслужване в НОИ.

Парични помощи от ДОО

Правото на парични помощи е регламентирано в Глава първа “Общи положения” на Кодекса за социално осигуряване (КСО), а редът за отпускане и изплащане на паричните помощи – в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).

Видове помощи, които се изплащат съгласно Кодекса за социално осигуряване от средствата на държавното обществено осигуряване. Кодексът за социално осигуряване регламентира изплащането на два вида помощи от средствата на ДОО, а именно: на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице и на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

(чл. 11, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

I. Еднократна помощ при смърт на осигуреното лице

1. Лица, които имат право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице.

Право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице, съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), имат неговите: съпруг (съпруга); деца; родители. Децата на починалото лице имат право на тази помощ, независимо от това дали са учащи се или не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни, а родителите на починалото лице имат право на помощта, независимо от това дали са били издържани от него. Не се изисква правоимащите лица – съпругът/съпругата, децата и родителите на починалото лице да са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест.

(чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

2. Условие за придобиване право на помощта.

Необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е било в кръга на осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смъртта си. Без значение е дали лицето е било осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. При смърт на самоосигуряващо се лице се изисква и да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл.7, ал. 4 от КСО.

(чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

3. Размер на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Размерът на еднократната помощ се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО. Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица.

Когато право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице имат и лица, които не са я поискали, помощта се изплаща пропорционално само на поискалите я лица. Останалите правоимащи лица могат да поискат полагащата им се пропорционална част от помощта в 3-годишния давностен срок по Кодекса за социално осигуряване.

(чл. 13г от КСО, чл. 26 и чл. 38 от НПОПДОО)

4. Необходими документи за отпускане и изплащане на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Помощта се изплаща срещу представяне на следните документи: заявление-декларация по образец, приложение № 17 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; документ за самоличност за справка.

(чл. 26 от НПОПДОО)

5. Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Заявлението-декларация се подава от всяко от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящият им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или с ПИК на подателя. Териториалното поделение, което е приело документите, служебно ги изпраща на съответното на осигурителя/самоосигуряващото се лице териториално поделение, компетентно да преценява правото и изплаща помощта.

(чл. 26, ал. 2 от НПОПДОО)

6. Ред за уведомяване на правоимащите лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти.

При липсващи или нередовни документи, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните помощи, териториалното поделение на Националния осигурителен институт уведомява лицата, които са ги представили, в срок до 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ. При невъзможност за уведомяване по посочените начини уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт, в общината или в кметството.

Липсващите и коригираните документи се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в срок до 7 работни дни от уведомяването.

Ако в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на помощта се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 и данните от регистрите на НОИ.

(чл. 29 от НПОПДОО)

7. Изплащане на помощта. Срокове за изплащане на помощта.

Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко правоимащо лице по декларирана от него лична платежна сметка в срок до 10 работни от представяне на документите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител. Ако се установи, че лицето няма право на помощ при смърт на осигуреното лице, съответното длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт издава разпореждане за отказ. Когато се установи, някое от обстоятелствата по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за спиране на производството по изплащане на обезщетението.

Разпореждането за отказ и за спиране на производството се връчват на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Разпореждането за отказ и за спиране на производството могат да се обжалват в 14-дневен срок от получаването им пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ по реда на чл. 117 от КСО.

(чл. 39, ал. 3 и чл. 47 от НПОПДОО)

8. Задължения на лицата да уведомяват териториалното поделение на Националния осигурителен институт за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричната помощ.

В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричната помощ, правоимащите лица са длъжни да представят ново заявление-декларация, приложение № 17 към НПОПДОО и съответните доказателства към него в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.

(чл. 28 от НПОПДОО)

9. Давностен срок за помощта.

Еднократната помощ при смърт може да бъде поискана от правоимащите лица в срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на осигуреното лице

(чл. 115, ал. 2 от КСО)

II. Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

1. Лица, които имат право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване.
Право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване (когато осигурените лица нямат необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване) имат: лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, включително и лицата, осигурени за посочените рискове без безработица; самоосигуряващите се лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

(чл. 4, ал.1, ал. 3, ал. 4 и ал. 9, чл. 4а, ал. 1, чл. 11, ал. 3 и чл. 13а, т. 2, буква "а" от КСО)

2. Условия за изплащане на помощта.

Условията, при които се изплаща тази помощ, са: да е направен отказ от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване поради недостатъчен осигурителен стаж на лицето; лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство към датата на инвалидизиране.

Правопораждащата дата за изплащане на помощта е датата на инвалидизирането, посочена в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.

3. Размер на помощта и изчисляване.

Помощта е в размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, определен съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за 60 работни дни. Изчислява се както парично обезщетение за временна неработоспособност по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е датата на инвалидизирането. Такава помощ може да бъде отпусната само веднъж, считано от датата на инвалидизирането.

(чл. 11, ал. 3 и чл. 41 от КСО и чл. 36 от НПОПДОО)

4. Необходими документи за отпускане и изплащане на помощта.

Тази помощ се изплаща срещу представяне на: заявление – декларация по образец, приложение № 16 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; документ за самоличност за справка.

(чл. 25 от НПОПДОО)

5. Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на НОИ.

Заявлението-декларация се подава от всяко от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящият им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, или по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код на подателя.

(чл. 25 от НПОПДОО)

Contacts

Contact center