home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Вашето мнение е важно за нас. В рубриката "Анкета" може да оцените качеството на услугите в приемните на НОИ

Отпускането и изплащането на краткосрочните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване са уредени нормативно в глава четвърта на Кодекса за социално осигуряване, както и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Краткосрочните парични обезщетения заместват за определен период от време загубения доход от упражняване на дейност при настъпване на рисковете “Временна неработоспособност”, "Временна намалена работоспособност", “Майчинство” и „Безработица”. Те се изплащат от Националния осигурителен институт по декларирани от лицата лични банкови сметки.

Правото на лицата на такива обезщетения се обуславя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване за периоди, предхождащи настъпването на определен риск.

Документите за определяне правото и размера на краткосрочните парични обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване се подават в компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

От фондовете на държавното обществено осигуряване се изплащат:

  • Парични обезщетения при временна неработоспособност;
  • Парични обезщетения при трудоустрояване;
  • Парични обезщетения за майчинство;
  • Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване;
  • Парични обезщетения за безработица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • Парични помощи от ДОО.

Националният осигурителен институт осъществява и възложената му дейност по отпускане и изплащане на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Контролът по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване и по отпускане и изплащане на гарантираните вземания се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Contacts

Contact center