home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

От 18.07.2019 г. се приемат новите образци на Приложения №9, 10 и 11 към НПОПДОО

Добавки към пенсии

Добавките, които се изплащат към пенсиите, отпуснати по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са:

1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО). Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС).

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия им се размер.

Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 от КСО.

Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Добавките към пенсиите, които се получават въз основа на други закони и нормативни актове са:

3. Добавка по Указ 1611 от 1985 г. Получава се от лицата, пострадали в Отечествената война, с трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на тази добавка имат и получаващите наследствена пенсия за загинали в Отечествената война.

4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните).

Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.

Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на Република България. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви"(чл. 3 от ЗВВ).

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица/ЗПГРРЛ/). Размерът на добавката е в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година в зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността ѝ.

Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получават включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.

Contacts

Contact center