home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

От 30.09.2019 г. поради ремонт приемната на НОИ в Младост ще бъде временно преместена в сградата на института на бул. „Ал. Стамболийски“ 62-64.

Ред за отпускане на пенсиите

Правно основание

чл. 68-93 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
чл. 1-6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)
Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Цел
Целта на настоящата процедура е да укаже реда, по който се отпуска пенсия.

В чл. 68-69в от КСО са разписани условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В чл. 70 и 70а е посочен начинът за изчисляване размера на пенсията.

В чл. 71-79 са разписани условията за отпускане, начинът на определяне на размера на пенсията и доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност.

В чл. 80-83 са разписани условията за отпускане, както и видовете наследствени пенсии и начинът за определяне на размера на всеки един наследник.

В чл. 84 са разписани условията за отпускане на добавка от пенсията на починал съпруг/а.

В чл. 85-93 са разписани условията за отпускане на пенсии, несвързани с трудова дейност.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Органът, който отпуска и определя личните и наследствените пенсии и добавките към тях, е длъжностното лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) и длъжностните лица от дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в ЦУ на НОИ.

Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии /персонални пенсии – чл. 92 от КСО/ на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

2. Заявители

Заявители, в зависимост от вида на пенсията, са:

 • лицата, навършили изискващата се пенсионна възраст и придобили изискващия се стаж;
 • лицата, загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време, с определена от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно номалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
 • наследниците;
 • лицата, придобили право на пенсии, несвързани с трудова дейност.

3. Необходими документи

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят (чл.2 от НПОС):

 • документи за осигурителен (трудов) стаж;
 • за пенсии отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. - документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски. Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г., в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. 
 • за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., отпада изискването за представяне на документ за осигурителен доход за 3 последователни години от последните 15 години преди 01.01.1997 г., както и осигурителния доход за времето от 01.01.1997 г. до 31.12.1999 г., с изключение на случаите, когато се допълва осигурителен доход до минимално изискуемия период от 36 месеца по реда на чл. 70, ал. 8 от КСО. 

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност се представят (чл. 3 от НПОС).:

 1. при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест - документите по чл. 2 от НПОС до датата на пенсионирането;
 2. при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл. 85, ал. 1, т. 2 от КСО се представя и удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето;
 3. при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл. 85, ал. 2 от КСО, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили - документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
 4. при пенсиите за гражданска инвалидност - документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало. Документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице - в случаите по чл. 87, т. 1 от КСО, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието - в случаите по чл. 87, т. 2 от КСО.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 от КСО не се изисква медицинска документация от лицето.

Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с влязлото в сила разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.

Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 от КСО от наследодател, който не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия съобразно вида й, се представят и следните документи (чл.4 от НПОС).:

 1. удостоверение за наследниците;
 2. за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение;
 3. за деца, инвалидизирани до 18-, съответно до 26-годишна възраст, по време на обучението и продължават да учат или наборната военна служба - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с всички необходими данни за определяне на правото и срока на пенсията и документ от съответните учреждения по чл. 4, т.3 от НПОС;
 4. за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията;
 5. за децата - декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак;
 6. за родителите - декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители - удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината;
 7. за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба - и документ, издаден или заверен от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборната служба.

Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който е бил пенсионер, се представят документите по чл. 4, т. 1-6 от НПОС, а към заявлението за отпускане на добавка по чл. 84 от КСО - документите по т. 1 и 5 (чл. 5 от НПОС).

Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден образец за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава. При определяне на годишния доход за членове на семейството, се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Към заявлението за отпускане на социална пенсия за инвалидност от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, се представя експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото, размера и срока на пенсията (чл. 6, ал. 2 от НПОС).

4. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице по пенсионното осигуряване от съответното ТП на НОИ разглежда заявлението и приложените към него документи и преценява дали съответното лице има право на пенсия и/или добавка. По заявление на лицето, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, се произнася с разпореждане за отпускане или отказ на пенсията или добавката.

Contacts

Contact center